Seu electrònica

Els assumptes a dictaminar per aquestes comissions són els atribuïts a la competència del Ple o de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï per delegació del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors/res que tinguin atribuïdes delegacions, sens perjudici de les competències de control que pertanyin al Ple.

Es fixa la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives i el seu horari rotatiu de celebració, sempre que hi hagi assumptes de la seva competència a dictaminar, de la manera següent:

  • Comissió Informativa de Presidència: els dijous anteriors a la realització del corresponent plenari o sessió de la Junta de Govern Local, en el seu cas, a les 17.00 hores.
  • Comissió Informativa de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat: els dijous anteriors a la celebració del corresponent plenari o sessió de la Junta de Govern Local, en el seu cas, a les 18.00 hores.
  • Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania: els dijous anteriors a la celebració del corresponent plenari o sessió de la Junta de Govern Local, en el seu cas, a les 19.00 hores.

Els anteriors horaris seran rotatius i es modificarà als dos anys del mandat, de tal manera que cada comissió informativa realitzarà la seva sessió una hora més tard, excepte la darrera, que passarà a realitzar-la a les 17 hores.

La composició de totes les comissions informatives és la següent:

Comissió Informativa de Presidència

Dictaminarà els assumptes de l’Àmbit de Presidència, en les seves dues àrees: d’Alcaldia i de Serveis Generals: Recursos i Economia.

Presidenta: Joana Sánchez Morillo (PSC-CP)
Vicepresidenta: Rosa Cañisá Abancó (PSC-CP)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Titular: Joana Sánchez Morillo (Presidenta)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Suplents: Gisela Navarro Fuster i Ricard Calle Martínez
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Titular: Bàrbara Lligadas i Muñoz
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Suplent: Miriam Moysset i Gil
Ciutadans-Viladecans (C’s) Titular: José Luis de la Rosa Núñez
Ciutadans-Viladecans (C’s) Suplent: Carolina Torres García
Podemos (PODEMOS) Titular: Fernando Ramón Espejo Delgado
Podemos (PODEMOS) Suplent: Jose Antonio Martínez Sintes
Viladecans en Comú, en Comú Guanyem (VEC) Titular: Encarnación García Jiménez

Comissió Informativa de transició ecològica i promoció de la ciutat

Dictaminarà els assumptes de l’Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat, en les àrees i serveis municipals següents: Àrea de Planificació Territorial, Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Servei d’Empreses i Innovació, i Servei de Formació i Ocupació.

President: Ricard Calle Martínez (PSC-CP)
Vicepresidenta: Encarnación García Jiménez (Viladecans en Comú, en Comú Guanyem)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Titular: Jordi Mazón Bueso
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Suplents: Carmen Gimeno Berne i Rosa Cañisá Abancó
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Titular: Miriam Moysset i Gil
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Suplent: Natàlia Morant i Garrido
Ciutadans-Viladecans (C’s) Titular: Sara M. Martínez Colomer
Ciutadans-Viladecans (C’s) Suplent: Mª José Iris Ruiz
Podemos (PODEMOS) Titular: Jose Antonio Martínez Sintes
Podemos (PODEMOS) Suplent: Fernando Ramón Espejo Delgado
Viladecans en Comú, en Comú Guanyem (VEC) Titular: Encarnación García Jiménez

Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania

Dictaminarà els assumptes de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, en l’Àrea d’Espai Públic i els Serveis de Seguretat i Convivència, d’Acció Comunitària i de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.

President: Gisela Navarro Fuster (PSC-CP)
Vicepresident: Anselmo Sánchez Ramírez (PSC-CP)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Titular: Anselmo Sánchez Ramírez (vicepresident)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Suplents: Jordi Mazón Bueso i Rosa M. Cañisá Abancó
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Titular: José Mumany i Baños
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Suplent: Manel Membrilla i Marcos
Ciutadans-Viladecans (C’s) Titular: Carolina Torres García
Ciutadans-Viladecans (C’s) Suplent: Maria José Iris Ruiz
Podemos (PODEMOS) Titular: Jose Antonio Martínez Sintes
Podemos (PODEMOS) Suplent: Fernando Ramón Espejo Delgado
Viladecans en Comú, en Comú Guanyem (VEC) Titular: Encarnación García Jiménez

Comissió especial de comptes

La Comissió especial de comptes té per finalitat supervisar i informar sobre tots els comptes anuals municipals. Només realitzarà sessions extraordinàries i la seva composició és la que s’indica a continuació.

Presidenta: Joana Sánchez Morillo (PSC-CP)
Vicepresidenta: Rosa Cañisá Abancó (PSC-CP)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Titular: Joana Sánchez Morillo (vicepresidenta)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) Suplents: Gisela Navarro Fuster i Ricard Calle Martínez
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Titular: Bàrbara Lligadas i Muñoz
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) Suplent: Jose Mumany i Baños
Ciutadans-Viladecans (C’s) Titular: José Luis de la Rosa Núñez
Ciutadans-Viladecans (C’s) Suplent: Carolina Torres García
Podemos (PODEMOS) Titular: Jose Antonio Martínez Sintes
Podemos (PODEMOS) Suplent: Fernando Ramón Espejo Delgado
Viladecans en Comú, en Comú Guanyem (VEC) Titular: Encarnación García Jiménez